blogs tagged คนเก่ง

about 4 years ago
คนเก่ง คนดี

คนที่เป็นที่ต้องการมากกว่าคนเก่งคือการเป็นคนดี

ทักษะนั้นสามารถประเมินได้ไม่ยาก แต่เรื่องของทัศนคติและจิตใจอาจเป็นสิ่งที่ประเมินได้ไม่ง่าย เพราะไม่สามารถหาคำตอบที่ตรงไปตรงมาจากผู้สมัครได้เลย…