blogs tagged ความขัดเเย้ง ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

about 3 years ago
กำไรของบริษัทขัดเเย้งความเป็นอยู่ของกับพนักงาน

กำไรของบริษัทไม่จำเป็นต้องขัดเเย้งกับความอยู่ดีกินดีของพนักงาน

“อยากได้กำไรมาก ไม่ได้แปลว่าต้องกดค่าแรง” “ถ้าพนักงานในองค์กรทำงานแบบไม่มีแรงจูงใจ…