blogs tagged ความเข้าใจ

about 11 months ago
การถ่ายทอดความคิด

ความคิดชั้นเลิศคงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่สามารถถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้

เพราะความคิดชั้นเลิศคงไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าไม่สามารถถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้ #Communication #ทักษะการสื่อสาร จึงมีความสำคัญที่จะทำให้คุณ…