blogs tagged สร้างความเข้าใจ

about 4 years ago
สร้างความเข้าใจ

ผลสำรวจของคนสองรุ่นจาก Deloitte ปี 2019 พบ เหตุผลที่ว่าเด็กรุ่นใหม่มีความศรัทธาในผู้นำประเทศ รัฐบาล องค์กรศาสนาเสื่อมลง

 คงไม่มีใครอยากถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา เราต้องสร้างความเข้าใจซึ่งกันเเละกันไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ บริษัท…