blogs tagged เรียนพิเศษ

about 4 years ago
ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษายังสำคัญอยู่ไหม? ในปี 2020

ปัจจุบันเทคโลยีเข้ามาเเทนที่มนุษย์หมดทุกอย่าง มีการเปลี่ยนเเปลงไปอย่างมาก เมื่อเราสามารถเลือกเรียนออนไลน์ได้อย่างอิสระ…