blogs tagged 2020

about 11 months ago
ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษายังสำคัญอยู่ไหม? ในปี 2020

ปัจจุบันเทคโลยีเข้ามาเเทนที่มนุษย์หมดทุกอย่าง มีการเปลี่ยนเเปลงไปอย่างมาก เมื่อเราสามารถเลือกเรียนออนไลน์ได้อย่างอิสระ…