Employee Background Check

เพราะการจ้างงานที่ผิดพลาดอาจสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างคาดไม่ถึง

ในปัจจุบันแม้ว่างานด้านทรัพยากรบุคคล และกระบวนการสรรหาพนักงานจะมีความก้าวหน้าอย่างมาก

แต่จากรายงานพบว่ายังมีบริษัทหรือองค์กรที่ละเลยในการทำการตรวจสอบประวัติพนักงานก่อนการจ้างงาน และได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในท้ายที่สุด

อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้การดำเนินการตรวจสอบประวัติเป็นนโยบายมาตรฐานของการจ้างงานนั้นได้มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น จากผลสำรวจพบว่าร้อยละ 96 ขององค์กรต่าง ๆ ระบุว่าได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครอย่างน้อย 1 ประเภทของการตรวจสอบก่อนการจ้างงาน

ทุกองค์กรมีความเสี่ยงในการจ้างพนักงานใหม่อยู่เสมอ ซึ่งมีสาเหตุจากการอ้างอิงถึงประวัติส่วนตัวในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เป็นความจริง การละเลยการตรวจสอบภูมิหลังของพนักงานจึงเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากความผิดพลาดสูง นอกจากการตรวจสอบประวัติพนักงานจะมีความสำคัญต่อความมั่นใจในข้อมูลของพนักงาน ยังรวมถึงในด้านความปลอดภัยของพนักงานในองค์กรด้วยเช่นกัน

บริการตรวจสอบประวัติของเราจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงที่สำคัญให้คุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อาทิเช่น

Employment verification

(การตรวจสอบประวัติการจ้างงาน)

Education verification

(การตรวจสอบประวัติการศึกษา)

ID card verification

(การตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชน)

Criminal record verification

(การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม)

Credit bureau record verification

(การตรวจสอบประวัติเครดิตบูโร)

Bankruptcy record verification

(การตรวจสอบประวัติการล้มละลาย)

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเรา สามารถทำงานร่วมกับคุณ

ในการออกแบบการคัดกรองที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ ซึ่งร่วมไปถึงการให้ความมั่นใจในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายการจ้างงานอีกด้วยเช่นกัน