พัฒนาคน เพื่อพัฒนาองค์กร

สร้างสรรค์นวัตกรรมงานทรัพยากรบุคคล สู่แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

PRTR เรายึดมั่นในแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาองค์กร เพื่อเป้าหมายหลักที่สำคัญ คือการส่งมอบคุณค่าของงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยหลักการดังต่อไปนี้

Can-Do Attitude

มีทัศนคติเชิงบวกที่เชื่อมั่นว่า “ทำได้” พร้อมไขว่คว้าหาโอกาสอยู่เสมอ มองอุปสรรคคือความท้าทาย และมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ

Accountability

มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกที่ดี โดยตระหนักถึงผลลัพธ์ต่อส่วนรวมขององค์กร ด้วยความซื่อสัตย์และมาตรฐานทางจริยธรรม

Collaborative

ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกัน ด้วยการหารือ รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมสร้างสรรค์และต่อยอดความสำเร็จ

Customer Centric

มีจิตใจการให้บริการ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในความสำเร็จลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

Learning and Development

เปิดใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มพูนทักษะให้กับตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง

Our Belief

PRTR เราให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับหนึ่ง เพราะเราเชื่อว่า “คน” คือกุญแจของความสำเร็จ (People Are Key) ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในการดำเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยทักษะที่สำคัญของคน เช่น ทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งรวมถึงซอฟต์สกิลด้านต่าง ๆ ที่จะทำให้ธุรกิจและองค์กรนั้นประสบความสำเร็จได้ การพัฒนาคนจึงเป็นอีกส่วนสำคัญที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ

PRTR เราเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุค 4.0 Industrial Revolution ท่ีเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อวิธีการดําเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ “คน” ในองค์กรจึงต้องพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง

และด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานมาอย่างยาวนาน เราเข้าใจถึงองค์ประกอบในทุก ๆ ด้านของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหลักที่องค์กรและภาคธุรกิจต้องการ ซึ่งรวมไปถึงปัจจัยเชิงลึกด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคลากรที่มีความหลากหลาย ซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับงาน และสอดรับกับวัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกัน

เราเชื่อมั่นในศักยภาพและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

เพื่อเป้าหมายที่จะก้าวเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย และระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต