ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย
Accounting/ Finance/ Audit
Legal/ Compliance
ผู้จัดการ”  สู่ “ผู้นำองค์กร”