Jul 23

แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 ประเภท

#หาอักษรตัวที่ 1 คุณเป็น E หรือ I

#หาอักษรตัวที่ 2 คุณเป็น S หรือ N

#หาอักษรตัวที่ 3 คุณเป็น T หรือ F

#หาอักษรตัวที่ 4 คุณเป็น J หรือ P

แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 ประเภท
คุณคือ ISTJ (ผู้ตรวจสอบ)

เป็นคนที่มีความอดทน จึงทำให้สามารถประสบความสำเร็จในการทำงานได้อย่างง่ายดาย แต่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ มีแผนการ และขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน

อาชีพที่เหมาะสม - ผู้จัดการ - นักบัญชี - นักตรรกวิทยา - ผู้ดูแลระบบ

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ ISFJ (ผู้พิทักษ์)

เนื่องจากเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นมาก จึงสามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับคนอื่นเรื่องงานต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ มีใจรักในงานบริการ มีความมั่นคงและอดทน และจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อลงมือปฏิบัติจริง

อาชีพที่เหมาะสม - นักสังคมศาสตร์ - แพทย์ - พยาบาล - ผู้ช่วยผู้บริหาร

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ ISTP (ผู้ชำนาญงานฝีมือ)

จะไม่ชอบทำงานในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวด และเคร่งครัดจนเกินไป แต่ก็เป็นนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม ชอบเห็นผลลัพธ์ของงานอย่างรวดเร็วที่สุด ชอบเสี่ยง มีความเป็นตัวของตัวเองสูง

อาชีพที่เหมาะสม - วิศวกรคอมพิวเตอร์ - นักวิเคราะห์การออกแบบ - เจ้าหน้าที่ตำรวจ - ช่างฝีมือ

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ ISFP (นักแต่งเพลง)

เป็นคนมีความคิดริเริ่มและมีความเป็นศิลปิน ไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อแบบแผนมากนัก และจะมีความสุขกับการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมของตัวเอง ดังนั้นคนที่มีบุคลิกแบบนี้ หากทำงานเป็นศิลปินจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมาก

อาชีพที่เหมาะสม - ศิลปิน - นักแต่งเพลง - นักออกแบบแฟชั่น - นักออกแบบกราฟิก

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ INTJ (นักวิทยาศาสตร์)

จุดเด่นของคนประเภทนี้คือ สามารถทำงานกับทฤษฏีที่ซับซ้อนและเข้าใจได้ง่ายมาก เป็นสุดยอดนักวิเคราะห์และนักวางแผน แต่จะทำงานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อทำงานคนเดียว

อาชีพที่เหมาะสม - นักพัฒนาซอฟต์แวร์ - นักวิชาการ - ผู้พิพากษา - ศัลยแพทย์

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ INFJ (ผู้ให้คำปรึกษา)

มักจะใช้สัญชาตญาณในการทำงาน และชอบความเพ้อฝัน เป็นคนช่างเห็นอกเห็นใจ จึงสามารถทำงานที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นได้ดี ถึงแม้จะเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกเป็นหลัก แต่ก็สามารถใช้ตรรกะและเหตุผลได้ดี

อาชีพที่เหมาะสม - นักเขียน - ที่ปรึกษา - นักกายภาพบำบัด - ล่าม

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ INTP (ผู้สร้าง)

ให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถเหนือสิ่งอื่นใด เป็นคนที่มีมาตรฐานในการทำสิ่งต่าง ๆ สูงมาก แต่ก็ไม่ต้องการเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อได้ทำคนเดียวและเป็นอิสระ

อาชีพที่เหมาะสม - วิศวกรซอฟต์แวร์ - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ - นักคณิตศาสตร์ - จิตแพทย์

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ INFP (นักเพ้อฝัน)

ชอบงานบริการ และมักให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าตัวเอง มีทักษะทางการสื่อสาร จึงสามารถเป็นได้ทั้งนักสื่อสารและนักเขียนที่ดี ชอบความยืดหยุ่นสูง และทำงานคนเดียวได้ดีกว่าทำงานเป็นกลุ่ม

อาชีพที่เหมาะสม - นักทำภาพยนตร์ การ์ตูน - นักจิตวิทยา - บรรณารักษ์ - นักเขียน

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ ESTJ (ควบคุมดูแล)

มีความเป็นผู้นำ จึงเหมาะที่จะทำงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูง ขยัน ปราดเปรียว เป็นคนตรงไปตรงมา สามารถทำงานหนักได้ เป็นคนมีความทะเยอะทะยานสูง

อาชีพที่เหมาะสม - ผู้จัดการทั่วไป - ตัวแทนประกัน - เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - ผู้บริหารโรงเรียน

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ ESFJ (ผู้จัดหา)

เป็นคนมีระเบียบ มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดี ชอบทำงานที่มีกำหนดการหรือเวลาชัดเจน เป็นนักปฏิบัติจึงไม่ชอบทำงานร่วมกับทฤษฎีและนามธรรม

อาชีพที่เหมาะสม - นักโภชนาการ - พยาบาลวิชาชีพ - นักกายภาพบำบัด - ผู้ทำงานด้านศาสนา

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ ESTP (ผู้คิดค้น)

เป็นคนที่มุ่งมั่น และมีความช่างสังเกตสูงมาก สามารถจดจำรายละเอียดได้ดี เข้าหาคนได้ง่ายและรวดเร็ว เก่งในการพูดโน้มน้าวใจคนอื่น แต่ไม่ค่อยวางแผนก่อนที่จะลงมือทำอะไร

อาชีพที่เหมาะสม - ช่างรับเหมาก่อสร้าง - ตำรวจสายลับ - ที่ปรึกษาด้านการเงิน - ผู้จัดการฝ่ายขาย

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ ESFP (ผู้กระทำ)

ชอบและรู้สึกตื่นเต้นกับการได้พบสิ่งใหม่ ๆ จึงสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และทำให้ผู้อื่นรู้สึกสนุกไปด้วย นอกจากนั้นยังมีทักษะทางการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม แต่จะเป็นคนที่ไม่ชอบมีแผนการและกำหนดการในชีวิต

อาชีพที่เหมาะสม - เจ้าหน้าที่สันทนาการ - ตัวแทนบริการลูกค้า - พนักงานต้อนรับ - ผู้ช่วยทันตกรรม

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ ENTJ (ผู้บริหาร)

มีความเป็นผู้นำสูง ไม่ชอบเป็นผู้ตามเลย นอกจากนั้นยังเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถ และจะรู้สึกไม่พอใจเวลาเจอความผิดพลาดซ้ำ ๆ เหมาะกับการทำงานในบริษัทหรือองค์กรใหญ่ ๆ

อาชีพที่เหมาะสม - นักบริหาร - วิศกร - สถาปนิก - นักกฏหมาย

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ ENFJ (ผู้สอน)

เป็นคนที่สนใจความรู้สึกของคนอื่นมาก และให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนั้นยังเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการสร้างความสามัคคีปรองดอง แต่ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายต่อคำวิพากษ์วิจารณ์และความขัดแย้ง

อาชีพที่เหมาะสม - อาจารย์ - นักวิชาการ - นักการเมือง - นักการฑูต

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ ENTP (ผู้มีวิสัยทัศน์)

สามารถโฟกัสไปที่งานหรือโปรเจ็กต์ได้ดี สนุกกับการสร้างไอเดียและทฤษฎี มีความเป็นผู้นำแต่ไม่ชอบควบคุมผู้อื่น ชอบแก้ปัญหาที่ยาก ๆ แต่จะไม่ชอบทำงานในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดจนเกินไป

อาชีพที่เหมาะสม - นักวางผังเมือง - ผู้ประกอบการ - นักธุรกิจ - ผู้กำกับ

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!
คุณคือ ENFP (นักสร้างแรงบันดาลใจ)

มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์สูงมาก จึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี นอกจากนั้นสามารถเข้าใจในแนวคิดหรือทฤษฎีที่ยาก ๆ ได้ แต่เพราะมีความเก่งหลากหลายด้าน จึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานบ่อย เมื่อรู้สึกเบื่อ

อาชีพที่เหมาะสม - ผู้จัดการร้านอาหาร - เจ้าของภัตตาคาร - นักเขียนเรื่องท่องเที่ยว - นักเขียน

----------

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือตัวของคุณนั่นเองค่ะ!!

Share your Results: