Skip links

ทุกความเป็นไปได้
เริ่มต้นจาก "คน"

ทุกความเป็นไปได้
เริ่มต้นจาก "คน"

ที่เดียวครบ

จบทุกเรื่องทรัพยากรบุคคล

31 ปี

บนเส้นทาง PRTR

จากจุดเริ่มต้นในการเป็นบริษัทสรรหาพนักงาน ที่ก่อตั้งในปี 2536
สู่การเป็นบริษัทมหาชนที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
ที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

นักลงทุน

สัมพันธ์

ข้อมูลบริษัท รายงานต่างๆ พร้อมติดตามข่าวสาร
และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานอื่นๆ ของ PRTR Group

Top