Skip links

ทุกความเป็นไปได้
เริ่มต้นจาก "คน"

ทุกความเป็นไปได้
เริ่มต้นจาก "คน"

ที่เดียวครบ

จบทุกเรื่องทรัพยากรบุคคล

30 ปี

บนเส้นทาง PRTR

จากจุดเริ่มต้นในการเป็นบริษัทสรรหาพนักงาน โดยสามผู้ก่อตั้งในปี 2536
สู่การเป็นบริษัทมหาชนที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
ที่สร้างรายได้ให้คนในประเทศได้กว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี

นักลงทุน

สัมพันธ์

ข้อมูลบริษัท รายงานต่างๆ พร้อมติดตามข่าวสาร
และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานอื่นๆ ของ PRTR Group

Top