Outsourcing Services

บริการ Outsourcing ของ PRTR ได้ถูกออกแบบมาด้วยแนวคิดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรของลูกค้าในทุกด้านของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และสามารถใช้เวลาในการมุ่งเน้นการพัฒนาสายงานหลักของธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

Human Resources Outsourcing

PRTR ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่างานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลทั้งหมดจะดำเนินการตามกฎและข้อบังคับที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานไทยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ในขณะที่องค์กรของคุณใช้เวลาทุ่มเทไปที่การพัฒนาธุรกิจหลักของคุณ

HR Outsourcing Service ของ PRTR ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกด้านของงานทรัพยากรบุคคล และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาบุคคลากร ตามสายงานต่าง อาทิ:

Performance Evaluation

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Compensation And Benefits Analysis

การจัดการด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

Change Management

การจัดการโครงสร้างการบริหารองค์กร

Employee Satisfaction Surveys

การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถนำไปปฏิบัติและดำเนินการตามกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Staff
Outsourcing

บริการ Staff Outsourcing จาก PRTR จะช่วยลูกค้าในการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจโดยไม่มีความเสี่ยงทางกฎหมาย ช่วยในเรื่องการสร้างแบรนด์ และด้านการเงินจากการจ้างพนักงานเต็มเวลา

PRTR ผสมผสานความเชี่ยวชาญของทีมงานสรรหาบุคลากร เข้ากับทีมบริการด้านการจัดการเงินเดือน และงาน HR เพื่อตอบโจทย์การบริหารงาน HR ให้แก่องค์กรของคุณได้แบบครบวงจร เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

 • ปัญหาอัตราการลาออกสูง 
 • งาน HR Admin ซ้ำซ้อนและมีปริมาณมาก
 • ใช้เวลามากในการจัดการ Payroll 
 • ปัญหาการดำเนินการตามข้อกฎหมายการจ้างงาน
 • การจำกัดจำนวนพนักงานขององค์กร
 • ดำเนินธุรกิจที่มีความผันผวนด้านการจ้างงานตามฤดูกาล
 • ดำเนินธุรกิจที่มีความผันผวนด้านยอดซื้อขายและการผลิต

PC Management

บริการบริหารพนักงานขายหรือที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ (Product Consultant) จะช่วยให้ลูกค้าธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการขายภาคสนามของอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขาย โดยลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลลง

บริการของเราตอบสนองความต้องการด้านการขายของลูกค้าของเราโดยตรง ด้วยการยกระดับการให้บริการเอาต์ซอร์ซ จากการรวมกันระหว่างการให้บริการ – 1. การบริหารงานด้านการขาย 2. การสรรหาบุคลากร และ 3. การจัดการงาน HR ให้กับให้กับฝ่ายขายที่มีขนาดใหญ่ สิ่งนี้จะตอบโจทย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการขายของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยเราจะรับผิดชอบในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการขายที่ตกลงไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นกัน

ในปัจจุบันเราบริหารพนักงานขายให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

Recruitment Process Outsourcing

บริการ RPO เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับบริการจัดหางานแบบดั้งเดิม ด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับเม็ดเงินจากการลงทุนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกๆ องค์กร การเพิ่มมูลค่าให้กับงานจึงเป็นสิ่งที่มีความคาดหวังสูงขึ้น และแน่นอนว่าต้องมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วย

บริการ RPO ของเราให้บริการเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เพื่อช่วยและสนับสนุนการบริหารงานบุคลากรให้กับองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ PRTR อาทิ ที่ปรึกษาด้านการสรรหา และผู้จัดการงาน HR จากทั้งส่วนกลาง และนอกสถานที่ พร้อมช่วยบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรของคุณ โดยสามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ขจัดความซับซ้อนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เราให้บริการ RPO แบบครบวงจร หรือเฉพาะบางส่วนงาน ดังต่อไปนี้

Screen and select

การคัดกรอง และคัดเลือก

Background check

การตรวจสอบประวัติ

Salary negotiation

การเจรจาด้านเงินเดือน

Onboarding

การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน

Specialist sourcing

การสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Talent benchmarking

การเปรียบเทียบบุคลากรที่มีความสามารถ

Workforce planning

การวางแผนด้านกำลังคน

Talent analytics

การวิเคราะห์บุคลากรที่มีความสามารถ

Business Process Outsourcing

บริการ BPO จาก PRTR ช่วยให้ลูกค้าของเรามุ่งเน้นไปยังสิ่งที่มีความถนัดที่สุด เราช่วยให้คุณจัดการด้านต่าง ๆ ของธุรกิจที่มีความสำคัญสูงแต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ด้วยแนวคิดในการปฏิบัติงานเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการปฏิบัติงานกว่า 100 คนจาก PRTR จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถสร้างผลงานได้มากขึ้นจากต้นทุนที่ประหยัดลง

บริการ BPO ของ PRTR ได้จัดตั้งและพัฒนาขึ้นในปี 2006 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าของเราในการดำเนินงานทางธุรกิจที่ไม่ใช่ส่วนหลัก

PRTR มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทท้องถิ่นขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรข้ามชาติ ในการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจที่เกิดขึ้น พร้อมระบุส่วนงานที่สามารถเอาต์ซอร์ซได้ โดยร่วมพัฒนากระบวนการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด และรับผิดชอบในการดำเนินงานในแต่ละวัน โดย ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมีดังนี้:

 • ประหยัดต้นทุนด้วยการลดต้นทุนจากการจ้างงาน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ PRTR
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน เป็นผลจากลูกค้ามีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นสายงานหลักของธุรกิจ
 • มีความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจ