Skip links

ทำอย่างไรให้เป็นผู้นำที่ดี ?

หลาย ๆ คนที่ทำงานในองค์กรหรือบริษัทมานานก็มักจะได้รับโอกาสในการขึ้นตำแหน่งเป็นผู้นำ หรือเป็นหัวหน้างาน

ซึ่งบางคนก็สามารถรับมือกับการทำงานในตำแหน่งใหม่ได้ดีแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่รู้สึกว่ายังเป็นผู้นำที่ดีไม่พอทำให้มีปัญหาในการคุมคน และประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลง

Julia Milner นักวิจัยและผู้อำนวยการหลักสูตร Global MBA ของ EDHEC Business School ในประเทศฝรั่งเศส ก็ได้ทำการวิจัยและศึกษาจากการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งเธอก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการที่จะเป็นผู้นำที่ดีเอาไว้ดังนี้

1. การฟัง

การฟังนั้นสำคัญต่อการทำงานทั้งผู้นำและผู้ตามมากทีเดียว
โดยส่วนใหญ่แล้ว ปัญหาของการทำงานที่เกิดขึ้นระหว่างผู้นำและผู้ตามนั้น จะมาจากการไม่รับฟังปัญหาเท่าที่ควร เพราะบางครั้งการทำงานที่ต้องเร่งรีบ หรือการพยายามแก้ปัญหามากจนเกินไป ทำให้ผู้นำไม่ได้รับฟัง ความคิดเห็น หรือคำแนะนำของผู้ตามด้วย

2. ใช้คำถามที่เหมาะสม

การตั้งคำถามของผู้นำที่ดี ควรจะเป็นการใช้คำถามแบบปลายเปิด คือเมื่อถามจบแล้วผู้ฟังสามารถที่จะ แสดงความคิดเห็น หรือระดมสมองร่วมกันได้ ซึ่งการใช้คำถามที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ จะช่วยหาทางออกในการแก้ปัญหาได้ดีที่สุด

3. ช่วยเหลือจนงานสำเร็จ

เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานขึ้น ผู้นำที่ดีต้องไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำในการให้ลูกน้องแก้ไขงานจนสำเร็จ แต่ควรที่จะช่วยเหลือจนกว่าจะสำเร็จมากกว่า เพราะสิ่งสำคัญของการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมก็คือ งานสำเร็จได้ และลูกน้องก็เรียนรู้วิธีในการทำงานจนสำเร็จด้วย

4. มีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

การมีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ จะช่วยให้เกิดการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน หรือเรื่องของการใช้ชีวิตก็ตาม

ทั้งหมดนี้ก็เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการเป็น ‘ผู้นำที่ดี’ ที่คุณ Julia Milner ได้ศึกษาค้นคว้า และทำวิจัยมา ใครที่เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ ๆ และกลายเป็นผู้นำมือใหม่ ก็ลองนำไปปรับใช้กับการทำงานดูนะ

Top