Skip links

13 สัญญาณเตือน! ว่ามีใครอยากลาออก

หากจะให้มองภาพรวมของการตลาด เศรษฐกิจ หรือทิศทางของธุรกิจในองค์กร คงจะไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีทั้งนักวิเคราะห์ นักวางแผนการตลาด มาช่วยคิดและวางแผนให้ แต่สำหรับเรื่องของพนักงานแล้ว น้อยครั้งมากที่เหล่าผู้บริหาร หรือผู้จัดการจะรู้ว่า ลูกน้องและพนักงานคนไหนอยากลาออก เพราะไม่มีสัญญาณเตือนให้รู้ล่วงหน้า

เพื่อช่วยให้ผู้จัดการได้รู้และเตรียมใจไว้ล่วงหน้าสำหรับการลาออกของพนักงานคนสำคัญ David Buss และ Todd Shcakelford นักจิตวิทยาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าพนักงานคนไหนอยากลาออก หรือมีแนวโน้มที่จะลาออกบ้าง โดยการวิจัยในครั้งนี้ได้จัดให้มีการทำแบบสอบถามกว่า 116 ข้อ โดยผู้ที่เข้าร่วมทำแบบสอบถามมีทั้งผู้จัดการและพนักงาน

จากผลวิจัย สรุปออกมาได้เป็น 13 สัญญาณเตือนเกี่ยวกับการอยากลาออกของพนักงาน ดังนี้

1. ประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขาลดลงมากกว่าปกติที่เคยเป็น

2. พวกเขาทำให้รู้สึกราวกับว่าพนักงานในทีมของคุณมีน้อยเกินไป และอยากรับพนักงานเพิ่ม

3. พวกเขาเริ่มทำงานในจำนวนขั้นต่ำที่น้อยลงกว่าจำนวนงานขั้นต่ำที่เคยทำมา

4. พวกเขาเริ่มให้ความสนใจในตัวผู้จัดการน้อยลงกว่าปกติ

5. เริ่มใช้เวลาในการทำงานน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

6. เริ่มมีการแสดงทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ

7. พวกเขามีความพยายามในการทำงานที่ลดลง รวมทั้งยังขาดแรงจูงใจในการทำงานด้วย

8. พวกเขาเริ่มแสดงความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานลดลง

9. เริ่มมีการแสดงความไม่พอใจกับงานที่ทำอยู่เป็นประจำอย่างเห็นได้ชัด

10. เริ่มมีการแสดงความไม่พอใจต่อหัวหน้างานบ่อยขึ้น

11. พวกเขาเริ่มที่จะอยากกลับบ้านทันทีเมื่อหมดเวลางานบ่อยขึ้น

12. พวกเขาเริ่มหมดความกระตือรือร้นในภารกิจขององค์กร

13. พวกเขาแสดงความสนใจในการทำงานกับลูกค้าน้อยลงกว่าปกติ

โดยจากสัญญาณทั้ง 13 ข้อนี้ จากการติดตามและเฝ้าสังเกตการณ์พบว่า พนักงานที่เข้าข่ายอยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง มักจะลาออกจากกงานภายในระยะเวลาอันสั้น

ซึ่งจะใช้ได้ผลหรือไม่นั้น คงต้องให้เหล่าผู้จัดการลองนำไปใช้พิจารณา และสังเกตการณ์พนักงานในองค์กรกันดู ว่าผลลัพธ์จะเหมือนกับที่ David Buss และ Todd Shcakelford วิจัยไว้หรือไม่ เพื่อการเตรียมพร้อมและรับมือได้ทันท่วงที

Top