Skip links

เมื่องาน HR เป็นมากกว่างาน HR

โดยธรรมชาติของการทำงาน เมื่องานมีความซับซ้อนมากขึ้น
ย่อมต้องการคนทำงานมีทักษะเฉพาะทางเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

// งาน HR ก็เช่นกัน //
ผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์ถึงตำแหน่งต่างๆ ของงาน HR ที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตดังนี

– HR Data Scientist / Chief Technology Officer
ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล และการวิเคราะห์ คือสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของงาน HR
ตำแหน่งนี้จึงรับหน้าที่เรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อเก็บข้อมูลที่มีอยู่มหาศาล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

– Employee Experience Specialist
พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พนักงานในองค์กรก็เช่นกัน ตำแหน่งนี้จึงรับหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

– Head of Talent-Acquisition Technology Selection
เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มใหม่ๆ กำลังเกิดขึ้นมากมายและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีคนทำหน้าที่คัดกรองสิ่งที่ดีที่สุดให้กับองค์กร และต้องมีความเข้าใจในตัวระบบได้อย่างเชี่ยวชาญ

– Head of Candidate Experience
ด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้น การออกแบบขั้นตอนการสรรหาและจ้างงานให้ผู้สมัครได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เช่น ความสะดวก รวดเร็ว ทันยุคดิจิทัล และมีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องหาคนมาดูแลงานนี้โดยเฉพาะ

– Performance Coach
ผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งนี้ จะช่วยให้คำแนะนำให้แก่ทั้งผู้บริหารและพนักงานในแต่ละฟังค์ชันงาน ให้มีประสิทธิภาพการทำงานได้สูงที่สุด

– Organisational Psychologist
ตำแหน่งงานด้านนี้จะใช้หลักการทางจิตวิทยาและวิธีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในสถานที่ทำงาน และคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วย โดยร่วมมือกับฝ่ายบริหารเพื่อช่วยในการวางแผนนโยบายด้านต่างๆ เช่น การสรรหา คัดกรอง การฝึกอบรม และพัฒนาแผนสำหรับอนาคต

Top