Skip links

PRTR ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการทำงาน ยกระดับทักษะแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 – บริษัท PRTR ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการหางาน ยกระดับทักษะแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน และอัพเดตความรู้ใหม่ ๆ ที่จำเป็นในยุคปัจจุบันให้กับกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นเยาวชนโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถหางานที่มั่นคง และมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานต่อไป

โดยเจ้าหน้าที่จาก PRTR ได้แนะนำการจัดทำประวัติย่อ การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งาน และเทคนิคในการสมัครงาน รวมไปถึงการเลือกสมัครงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของตนเอง

Top