Skip links

PRTR นำทีม CSR โครงการ PRTR Growth Pitstop แนะแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาจบใหม่ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 – PRTR นำทีม CSR โครงการ PRTR Growth Pitstop โดยทีมวิทยากรและทีมงานกว่า 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแนะแนวทางการประกอบอาชีพให้นักศึกษาจบใหม่ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และอาจารย์เวนิส บรรพตา อาจารย์ผู้ประสานงาน เชิญ PRTR เข้าทำโครงการกับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้

โดยทีมวิทยากรจาก PRTR ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน อาทิเช่น การวิเคราะห์บุคลิกภาพ เพื่อการเลือกสมัครงานที่เหมาะสมกับตนเอง เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงกิจกรรมให้คำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์

กิจกรรม CSR เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ PRTR ที่เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงผลักดันให้แก่ประเทศต่อไป โดยตั้งใจใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางการอบรมให้แก่นักศึกษาจบใหม่ โดยโครงการ CSR – PRTR Growth Pitstop จะถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัยที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อ PRTR
ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.prtr.com/contact-us/
หรือที่อีเมล์ enquiry@prtr.com
โทร.02-716-0000

Top