Skip links

โบนัสไปไหน(ดี)?

มาจัดสรรรายได้ประจำหรือรายได้พิเศษกันเถอะ
ไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัส อั่งเปา หรือรายได้พิเศษอื่น ๆ
ล้วนแต่จำเป็นต้องมีการวางแผนและจัดการบริการการเงิน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของตัวคุณเอง

แต่ทั้งนี้* สัดส่วนของแต่ละด้านนั้น ควรขึ้นอยู่กับสถานภาพและปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละคน
เช่น ภาระหนี้สิน ความรู้ทางการลงทุน ความสามารถในการหารายได้ อายุ สุขภาพ เป็นต้น
สามารถจัดแบ่งตามความเร่งด่วนและความสำคัญ เพื่อปรับใช้ได้เลยนะคะ

ภาพตัวอย่างสำหรับกรณีผู้ที่พอมีความรู้ด้านการลงทุนและมีหนี้สิน

Top