Skip links

PRTR Group ร่วมจัดกิจกรรม “Step to Start ก้าวนี้ที่ใช่ทางนี้ที่ชอบ” เพื่อนักศึกษาอาชีวะหญิง กับ Kenan Foundation Asia

PRTR ร่วมมือกับ Kenan Foundation Asia เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้แก่นักศึกษาอาชีวะหญิง กับกิจกรรม “Step to Start ก้าวนี้ที่ใช่ทางนี้ที่ชอบ” ภายใต้โครงการ Women in STEM จัดขึ้น ณ ภูมนตรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567

“Step to Start ก้าวนี้ที่ใช่ทางนี้ที่ชอบ” มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพให้กับนักศึกษาอาชีวะหญิง สายช่างและโลจิสติกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ในกรุงเทพฯ ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง รวมทั้งสิ้น 64 คน

ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อ:

  • เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง
  • พัฒนา Growth Mindset
  • เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร
  • ตั้งเป้าหมายในอาชีพการงานให้ชัดเจน

PRTR เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถในสาขา STEM โดยเฉพาะผู้หญิงรุ่นใหม่ และการสนับสนุนโครงการ “Women in STEM” ผ่านกิจกรรมนี้ เป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้เราส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนหญิงให้มีความรู้ความสามารถ และความมั่นใจในการประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่ตนเองเลือกได้มากยิ่งขึ้น

Top